Svěcení soboty-neděle.Den odpočinku-oddělený.Šabat.Adventisté.Ellen Whiteová.Papežství.Papež.Antikrist.Proroctví.Nostradamus.Věštění.Výklad karet. Budoucnost.Magie.Sv. Ostatky.Katolická církev.Papež.Svatá Ludmila.Svatý Václav.

4. října 2009 v 19:30

Světit sobotu či neděli? Jaký je den odpočinku? Který je sedmý den? Adventisté sedmého dne a Ellen Whiteová? Co nám říkají? Oddělený den. Svěcení sabatu.

SVĚTIT SOBOTU?

.

BOŽÍ SOUDY

.

CÍRKEVNÍ "RESTITUCE" - ÚPLATEK OD PAPEŽE

.

KDYŽ BŮH SPÍ

.
.

PROČ NEDĚLAT KURZY ALFA

.

PROČ NEPUBLIKUJEME AUTORY Z ŘAD CHARISMATIKŮ

.
.

ŘÍMSKÉ PAPEŽSTVÍ - ŘÍMSKO KATOLICKÁ NAUKA = FALEŠNÉ (JINÉ) EVANGELIUM

.
.
Existuje jedno naprosto jasné místo v Bibli, pokud jde o hodnocení hlásání jiného evangelia?
Naprosto nezpochybnitelně ano.
A to naprosto zásadní Boží Slovo.

Bůh skrze Své Slovo, apoštol Pavel v Duchu svatém v Bibli, píše - Nový zákon, 1.kapitola listu Galatským, prohlašuje k těm, kteří hlásají jiné evangelium, toto:


6 Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.
7 Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.
8 Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!
9 Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

____________________________
___________________________________________


V ROCE 2009 PŘIJEL PAPEŽ DO ČESKÉ REPUBLIKY.
Z TITULU TZV. "EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ" SE STALO TOTO.


"Výkaz práce" papeži jménem tisíců registrovaných věřících v Ježíše Krista.

Praha, dne 27. září 2009. Arcibiskupský palác.

Předseda Církve bratrské a Ekumenické rady církví, ThDr. Pavel Černý, Th.D. , podává zprávu papeži.
Dr. Pavel Černý, předseda Církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví v ČR

Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009


Vaše svatosti - drahý bratře v Kristu,

je pro nás všechny výsadou a radostí, že se s Vámi můžeme setkat při příležitosti
Vaší návštěvy v České republice. Jako zástupci církví - ekumeny České republiky, si
vážíme tohoto společného setkání a vítáme Vás také jménem věřících našich církví.
V tomto roce Vaší návštěvy České republiky si připomínáme dvacet let občanské i
náboženské svobody od pádu totalitního režimu. Je to pro nás příležitost, abychom
hlouběji přemýšleli, jak jsme Bohem darovaná léta svobody využili ke službě potřebným
a ke sdílení Kristova evangelia milosti a lásky. Velmi silně si uvědomujeme, že v samém
srdci Evropy, jak někdy nazýváme svou vlast pro její geografickou a historickou pozici
mezi Západem a Východem, není situace snadná. Patříme mezi státy silně zasažené
ateistickou propagandou různého stupně, pluralismem a relativismem. Prožíváme, že
pouze jako celé křesťanstvo můžeme společně hodnověrně svědčit o Kristu a nově
rozvíjet službu, která byla před lety válkou a potom dobou komunismu omezena. Na
druhou stranu si uvědomujeme vzácné dědictví ekumenického hnutí v naší zemi.
V době nedávného pronásledování církví, mnozí duchovní i laici, bez rozdílu církevní
příslušnosti, společně trpěli, společně se modlili a povzbuzovali ve vězeňských celách i
při skrývaných bohoslužebných a vzdělávacích akcích. Tam padaly přehrady a
předsudky a rodilo se nové ekumenické hnutí.

Naše země je známá tím, že zde od počátků reformace docházelo k hlubokému
rozkolu s katolickou církví. Osoba Mistra Jana Husa po celá staletí rozdělovala církev i
pochopení dějin. Jsme vděčni, že z iniciativy mnoha odborníků - teologů a historiků a
pod záštitou Vašeho předchůdce - papeže Jana Pavla II. došlo k historickému
symposiu před deseti lety v Římě, které nám pomohlo, abychom Jana Husa mohli
společně brát jako postavu středověkého křesťana, který sjednocuje a jehož charakter a
zápas o pravdu má co povědět do našich zápasů i dnes.

V situaci české ekumeny si uvědomujeme, že na mnoho úkolů nestačíme
v jednotlivých církvích a že musíme sloužit a pracovat společně. Dobrým dědictvím je
ekumenický překlad Písma, na kterém po řadu let pracovali odborníci z většiny církví.
Ekumenická rada církví má velmi dobrou spolupráci s Českou biskupskou konferencí.
Společně připravujeme a projednáváme řadu projektů. Vysíláme kaplany do Armády
ČR, do služby ve věznicích, v poslední době i do nemocnic a zdravotnických zařízení.
V rozhlase a televizi vysíláme střídavě křesťanské bohoslužby. Pořádáme ekumenické
bohoslužby a v řadě měst se společně scházejí kněží a pastoři k modlitbám a k přípravě
společných projektů služby. Uskutečnili jsme ekumenicky i některé evangelizační
iniciativy a postupně dál rozvíjíme sociální službu.

Většina církví společně podepsala dokument Charta oecumenica a zavázala se k další spolupráci a dialogu ve vzájemné úctě. V naší společnosti prožíváme, že dobrá služba kterékoli z našich církví dává věrohodnost všem křesťanům, ale zároveň za chyby kterékoli církve platíme všichni ztrátou důvěry.

Na ekumenické cestě spolupráce samozřejmě prožíváme i chvíle, kdy naše touha
po jednotě ještě nedochází dalšího naplnění. Vzájemně si uznáváme trojiční křest, ale
ještě nemáme společné slavení eucharistie. Víme o překážkách, ale přesto toužíme po
tom, abychom jednou mohli být společně kolem Pánova stolu a sdílet tajemství jeho
oběti.

Mnozí z nás četli Vaše knihy a znají také Vaše encykliky a pastýřské listy.
Oceňujeme Váš vztah k Písmu svatému i mnohé Vaše teologické dokumenty. Právě
vydaná Vaše nová encyklika Caritas in veritate je pro nás inspirací, abychom společně
v pravdě sloužili jako nástroje Boží lásky. Také my věříme, že zjevená "pravda otevírá a sjednocuje mysl každého z nás ve Slově (logos) lásky - v křesťanském zvěstování a
svědectví lásky," jak jste napsal v Caritas in veritate, paragraf 4.

Je nám upřímně líto, že církve v Evropě ztratily v mnoha směrech svou svědeckou
úlohu, zeslábly a dostatečně neplní své poslání. Obdivujeme dynamiku a službu mnoha
sesterských církví v tzv. Dvoutřetinovém světě a modlíme se, abychom i my v Evropě
prožili duchovní obnovu a novou zodpovědnost za re-evangelizaci Evropy, rozvinutí
sociální služby a dovedli pravdivě a v lásce reagovat na závažné výzvy přítomnosti.
Vaše návštěva i toto setkání je pro nás povzbuzením. Přejeme Vám, aby Vaše
apoštolská cesta do České republiky splnila své poslání v Římskokatolické církvi a aby
byla také podnětem k duchovnímu ekumenismu a sdílení Kristovy lásky všemi křesťany.

Ať Bůh žehná Vám i Vaší zvěstovatelské, učitelské i pastýřské službě!

Dr. Pavel Černý, předseda Církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví v ČR
Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009
.
PAPEŽ DRUHÝ DEN NA LETIŠTI.
Praha, letiště Stará Ruzyně, 28. září 2009 ---

"Ať Pražské Jezulátko je i nadále vaší inspirací a vede všechny rodiny vašeho národa.Kéž vám všem Bůh žehná!"
.
.

TOTO JE SPRÁVNÉ KONÁNÍ?
TAKTO MÁM PŘIJÍMAT PAPEŽE?
MÁ BÝT PRO MĚ SVATÝ?
NA ZÁKLADĚ ČEHO?
MÁM SE KLANĚT OSTATKŮM NĚJAKÉHO ČLOVĚKA?
MÁM PŘINÁŠET DARY JAKÉMUSI VÝTVORU LIDSKÝCH RUKOU?
MÁM SE MODLIT K ZEMŘELÝM LIDEM?
NEMÁ MI STAČIT JEŽÍŠ KRISTUS?
PROČ TEDY JEŽÍŠ NAZARETSKÝ ZEMŘEL NA KŘÍŽI?

 
 

18 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Věříte, že Ježíš je jediný Syn jediného Boha, Hospodina zástupů ? Věříte, že žil na této Zemi, zemřel dobrovolně za naše hříchy a vstal z mrtvých, aby nás vykoupil ze hříchů, skrze svoji nepopsatelně velikou lásku k nám, lidem ?

Ano, věřím. 66.4% (334)
Ne, nevěřím. 8.7% (44)
Je mi to jedno. 4.2% (21)
Ježíš, Hospodin a Duch svatý neexistuje. 5% (25)
Věřím jen sám sobě. 3% (15)
Nevěřím v žádného Boha, nebo věřím v "něco" jiného. 5.8% (29)
Hele, já mám jiný starosti. 7% (35)